Kawazu Seven Waterfalls (Nanaderu)

评论

The Kawazu Nanaderu (河津七滝) is a series of seven waterfalls ranging from 2m to 30m tall. 

信息

地址

Nashimoto, Kawazu, Kamo district Shizuoka (路线)

营业时间

8:00 - 17:00 现正开放

开放时间

星期一 8:00 - 17:00
星期二 8:00 - 17:00
星期三 8:00 - 17:00
星期四 8:00 - 17:00
星期五 8:00 - 17:00
星期六 8:00 - 17:00
星期天 8:00 - 17:00
假期 8:00 - 17:00

价格

免费入场

电话号码

0558-32-0290

相关文章